Privacyverklaring

Privacyverklaring
Om goed te kunnen functioneren verwerkt Schoonheidssalon Marianne Groenenberg persoonsgegevens. Dit zijn zowel algemene als ook gezondheidsgegevens. Volgens de wet AVG hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.

Wie wij zijn
Schoonheidssalon Marianne Groenenberg is een handelsnaam met K.v.K nummer 08149698 gevestigd aan de Molenweg 51 te (7213 XD) Gorssel. Schoonheidssalon Marianne Groenenberg is verantwoordelijk voor de in dit privacy beleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Wet AVG
In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan, om uw persoonsgegevens beter te beschermen. Elk bedrijf dat uw gegevens verwerkt (dit betekent: verzamelt en gebruikt) heeft hiervoor een goede reden nodig om dit te doen. In het geval van gezondheidsgegevens is er in de meeste gevallen uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Voor ons betekent dit dat als wij uw toestemming niet hebben, wij u helaas niet mogen behandelen. Schoonheidssalon Marianne Groenenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Algemene gegevens, verkregen via email, telefoon, of persoonlijk contact. Dit bevat uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Dit gebruiken wij voor het nakomen van de volgende overeenkomsten met u:

  • Het opnemen van contact met u
  • Het maken of wijzigen van een afspraak
  • Het aanmaken en bijhouden van een persoonlijk (medisch) dossier

Medische gegevens, ingevuld door u op een vragenlijst en verkregen door de behandelaar van u tijdens consult en behandeling. Soms krijgen wij deze gegevens ook via een telefoongesprek of emailcontact met u. Medische gegevens bevatten uw (medische) behandelgeschiedenis, uw medicatiegebruik, complicaties, klachten en eventuele ziektes en/of aandoeningen. Dit gebruiken wij voor het nakomen van behandelovereenkomsten met u en voor het nakomen van de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Het aanmaken, opvragen en bijhouden van een persoonlijk (medisch) dossier
  • Het beslissen of een behandeling plaats kan vinden
  • Het correct uitvoeren van een passende behandeling

Tot op heden maakt Schoonheidssalon Marianne Groenenberg geen gebruik van een elektronisch dossier systeem. In de toekomst zal dit mogelijk veranderen. Dit systeem wordt dan geleverd en bijgehouden door een externe partij. Omdat het noodzakelijk is voor deze partij om toegang te hebben tot het gehele systeem, en daarmee ook uw gegevens, zullen wij duidelijke afspraken maken. Zo mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als wij daar uitdrukkelijk om vragen of toestemming voor geven om bijvoorbeeld een fout in het systeem te repareren. Ook mogen, in dat geval, alleen gemachtigde personen werken met persoonsgegevens. Buitenom bovengenoemde derde partij worden uw gegevens enkel intern verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Marianne Groenenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Marianne Groenenberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Marianne Groenenberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Marianne Groenenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mariannegroenenberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Marianne Groenenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Marianne Groenenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariannegroenenberg.nl.